Titulacions nàutiques

Les titulacions nàutiques d'esbarjo habiliten per a governar embarcacions d'esbarjo que no tinguin fins comercials.

Les titulacions nàutiques d'esbarjo són emeses per la Direcció General de la Marina Mercant o les comunitats autònomes que hagin assumit aquestes competències (País Basc, Cantàbria, Astúries, Galícia, Andalusia, Múrcia, València, Catalunya, Balears, Canàries, Ceuta i Melilla.
Per obtenir una titulació nàutica d'esbarjo, d'acord amb el que preveu el Reial Decret 875/2014, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les titulacions nàutiques per al govern de les embarcacions d'esbarjo, i depenent del tipus de titulació a obtenir, cal superar un examen teòric així com realitzar una sèrie de pràctiques.

Les targetes tenen un període de validesa de 10 anys, transcorregut el qual podran renovar-se amb l'aportació d'un nou certificat mèdic. No obstant, les persones majors de 70 anys d'edat hauran de renovar el títol cada 5 anys.

 

WEB del MINISTERIO DE FOMENTO